แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) : ITA 2564
ข้อ ข้อมูล ดูข้อมูล
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
messenger
O9 Social Network
facebook
twitter
instagram
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลผู้เข้าใช้ห้องสมุด
ข้อมูลผู้เยี่ยม ศ.ศ.ป.
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-service
ระบบ sacict archive
ระบบห้องสมุด (Library)
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับคณะ กรรมการ ศ.ศ.ป ว่าด้วยการบริหาร งานบุคคล พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่ 1
ช่องทางที่ 2
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
SACICT Craft Network 2021
SACICT เตรียมจับมือนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างการรับรู้งานศิลปาชีพ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการตรวจสอบการใข้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
องค์กรคุณธรรม
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมทำความดีด้วยคุณธรรม “จิตอาสา” ณ โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ กระทรวงพาณิชย์
กิจกรรมรับบริจาคปฏิทิน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน