แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (OIT) : ITA 2563
ข้อ ข้อมูล ดูข้อมูล
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
web
facebook
O9 Social Network
facebook
twitter
instagram
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (สงป.301,สงป.301)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (สงป.301,สงป.301)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ช่องทางที่ 1
ช่องทางที่ 2
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
SACICT Craft Network 2020
หน่วยงายภายนอกเข้าร่วมภารกิจของหน่วยงาน


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการตรวจสอบการใข้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ข่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวข่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์กรคุณธรรม
O36 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O38 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O39 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O41 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน