การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. จัดกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 4 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

          สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ ได้จัดกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 4 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ห้องแซฟไฟท์ 204 - 205 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 โดยมี นางพรรณวิลาส แพพ่วง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน โดยมีครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม สมาชิกและผู้ที่สนใจงานศิลปหัตถกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวน กว่า 300 คน อีกทั้งหน่วยงานพัธมิตรเข้าร่วมด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย และสมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อเกื้อหนุน สามัคคีนำทักษะ ความรู้ไปใช้พัฒนางาน ต่อไป

          โดยรูปแบบกิจกรรม เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการดำเนินงานของสถาบัน งานทรัพย์สินทางปัญญา การจดทะเบียนผู้ประกอบการ (SMEs) การใช้งานเว็ปไซต์ระบบสมาชิกและการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการให้บริการแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในลักษณะคลินิกให้คำปรึกษา อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ Sacit Brand / การจดทะเบียนผู้ประกอบ sme / การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การจะเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เป็นต้น