การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. รวมพลคนหัตถศิลป์ อัปสกิล เพิ่มทักษะ ต่อยอดองค์ความรู้ ผลักดันสู่ Craft Power

 
นางพรรณวิลาส แพพ่วง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมพลคนหัตถศิลป์ในพื้นที่ภาคกลาง จัดการประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 4 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เพื่อให้ความรู้และแนะนำแนวทางการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย ติดอาวุธทางปัญญาแบบรอบด้าน อาทิ พัฒนาทักษะฝีมือเชิงช่างเพื่อสืบสานองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรม , การพัฒนาตนเองสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ในโซเชียลมีเดีย , การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันยุคปัจจุบัน , สร้างโอกาสทางการตลาดแบบ Digital Marketing และการเปิดคลินิคให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ พร้อมมุ่งขับเคลื่อนให้ สศท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น Navigator โดยเป็นผู้นำทางในทุกมิติด้านงานศิลปหัตถกรรม ทำหน้าที่เชื่อมโยง ให้คำแนะนำ สร้างโอกาสให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมเสาะแสวงหามุมมองใหม่ ๆ ผ่านงานหัตถศิลป์ แปลงจริตงานหัตถกรรมให้สามารถเข้าไปอยู่ในไลฟสไตล์ของวิถีชีวิตของผู้คน และดึงคนรุ่นใหม่ ดึงชาวต่างชาติให้หันมาสนใจในงานศิลปหัตถกรรม ดึงเอา "งานหัตถกรรม มาผสมผสานกับ ศิลปะ" เพื่อเกิดเป็นงานหัตถศิลป์ที่ผลักดันสู่การเป็น Craft Power ของประเทศ ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย