การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การประชุมคณะทำงานจริยรรม คุณธรรมและความโปร่งใส

🏫พระนครศรีอยุธยา

 

⏰เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.

 

     สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. จัดประชุม คณะทำงานจริยรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม โดยมีประเด็นที่สำคัญ 4 เรื่อง ดังนี้

 

  1. การถอดบทเรียนพิจารณาแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สศท. เพื่อมุ่งสู่ค่าเป้าหมายในปี 2567 ที่ระดับคะแนน 95 “ระดับดีเยี่ยม” (จาก ปี 2566 คะแนน 83.70 ต้องปรับปรุง) โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สศท. ไปสู่การยกระดับค่าคะแนนทุกแบบวัดการรับรู้ตามตัวชี้วัด ทั้ง 3 เครื่องมือ IIT EIT OIT จะต้องได้คะแนน 95 คะแนน ทุกเครื่องมือ คณะทำงานฯ พิจารณาผลคะแนนในปี 2566 ประกอบด้วยข้อเสนอแนะตามรายงานของผู้ตรวจประเมินจากระบบ TTAS และถอดบทเรียนการพัฒนาองค์ประกอบข้อมูล การแสดงหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน เป็นรายเครื่องมือ ทั้งนี้ การพิจารณาข้อคำถาม OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ของสถาบันฯ ได้พิจารณาการมอบหมาย สำนัก และฝ่ายงานฯ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลาดำเนินงาน โดยมติที่ประชุมและข้อสั่งการผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นวาระสำคัญของสถาบันฯ ให้ทุกหน่วยงาน จะต้องร่วมมือและเร่งดำเนินงานเพื่อสนับสนุนองค์ประกอบข้อมูล การแสดงหลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปิดประเด็นที่ต้องแก้ไข ขับเคลื่อนการยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สศท. ในระดับดีเยี่ยม (95 คะแนน)

 

  1. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต ด้านที่ 3 ด้านการใช้งบประมาณ โดยพิจารณา โครงการ Crafts Bangkok โครงการที่มีวงเงินซื้อจัดซื้อจัดจ้างสูง ตามแบบรายงานของ ปปท. ตามกรอบเวลาที่กำหนด

 

  1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานทางจริยธรรม ของสถาบันฯ ยกระดับเป็น ”หน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม” ตามเกณฑ์การประเมิน ของกรมการศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 

  1. ทบทวนองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ของคณะทำงานจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน กำหนด

 

 

รายงานโดย สำนักยุทธศาสตร์และวิเทศน์สัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศน์สัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง