การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม ปี 2566

พระนครศรีอยุธยา : วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติตนตามหลักจริยธรรม ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ แก่นางทิชา รุจิพีรชากุล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี การเงินและงบประมาณ สำนักอำนวยการกลาง ผู้ได้รับการสรรหา เสนอชื่อจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ และได้รับมติเห็นชอบสูงสุดจากคณะทำงานด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมยกไหม ชั้น 2 อาคารศาลาพระมิ่งมงคล สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

 

รายงานโดย : สำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง