การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สศท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

พระนครศรีอยุธยา : วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.นฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวย สศท.เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทาง COSO ๒๐๑๓, ERM ๒๐๑๗ และการกำกับดูแลที่ดี เพื่อการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์กร ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๙ ถึงวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ วัน ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น ๒ สศท.

การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ตามมาตรฐานการปฏิบัติ ของ COSO 2013 , ERM 2017 และการกำกับดูแลที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยวิทยากร อาจารย์นีรนาท นักดนตรี และอาจารย์ปรเมศวร์ วารีวะนิช ซึ่งทั้งสองท่าน เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. และเป็นผู้ตรวจรางวัลเลิศรัฐ

รูปแบบการจัดกิจกรรม กำหนดจัด ๒ วัน ดังนี้ :-

- วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จัดอบรมให้กับให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ “แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน” และ “การประเมินความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง” และ แบ่งกลุ่ม workshop ระบุประเด็นความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

- วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ แบ่งกลุ่ม workshop ประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๗ และการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๗

 

นอกจากนี้ บุคลากรของสถาบันฯ ยังได้มีโอกาสร่วมระดมสมองเกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กร ที่แต่ละสำนัก/ฝ่ายเกี่ยวข้อง ได้ร่วมประเมิน และจัดทำร่างแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่ต้องเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ สศท. กำหนดเป็นแผนประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป

รายงานโดย : สำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง