การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงานของ สศท. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการให้บริการบรรลุการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมการจัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  และรายงานผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงานของ สศท. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการให้บริการบรรลุการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมยกไหม ชั้น 2 สศท.  จัดกิจกรรมกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ  และรายงานผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงานของ สศท. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการให้บริการบรรลุการกำกับดูแลกิจการที่ดี   ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศท. โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม และรักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท. เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ได้รับฟังการรายงานผลจาก  ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์  และ ดร.พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค ที่ปรึกษาโครงการ จากบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สศท.  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ร่วมสร้างความตระหนัก สะท้อนการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้สามารถผลักดันการให้บริการของ สศท. ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ยกระดับการให้บริการ “ให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ” นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

#SACITมุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ