การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy และการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“SACIT ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกมิติ เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2 sacit จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  และการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน สศท. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในโอกาสนี้ นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท. ประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy และมอบป้ายรณรงค์ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักแต่ละท่าน เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับทุกคน ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้กับ “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ในก่อน/ขณะ/หลัง ปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต”  นอกจากนี้ นายธราพงษ์ สุขมาก หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญา  ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ คำสั่ง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สศท. เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  และการขับเคลื่อนจริยธรรม สู่การปฏิบัติของ สศท. อีกด้วย

 

#sacit No Gift Policy

#sacit ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส