การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการตรวจสอบ

 
       
     นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล    
    ประธานกรรมการตรวจสอบ    
         
       
 นางวารุณี ปรีดานนท์      นางสาวศิรดา จารุตกานนท์   นางสาวกรวรรณ โพธิ์จาน
กรรมการ    กรรมการ   เลขานุการ
         
         
         
         

 

คำสั่งที่ 0082/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566