การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566  
และถ่ายทอดแนวทาง/วิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2 สศท. จัดกิจกรรอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอรางานฉบับสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 และถ่ายทอดแนวทาง/วิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศท. โดยได้รับเกียรติจากนายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท.
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ได้รับทราบรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าว
เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ สศท. และถ่ายทอดแนวทาง/วิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน วิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ คือ ดร.พรรณวดี สุทธภักติ ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน และคุณโกสุม ชาติยานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ
จากบริษัท ควอลิตี้ โฟกัส จำกัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 

  1. รับฟังบรรยายนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ของ สศท. และถ่ายทอดแนวทาง/วิธีการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้

       🔸กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการ
          ประจำปี พ.ศ. 2566

       🔸สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางยุทธศาสตร์

       🔸การกำหนดยุทธศาสตร์ สศท.

             ▫  เป้าหมายทิศทางองค์กร

             ▫  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ การกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

       🔸ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น พร้อมทั้งรายละเอียดกลยุทธ์ แผนงานโครงการ เป้าหมายตัวชี้วัด
          งบประมาณ

 

  1. ร่วมกิจกรรม Walk Around SACIT "คุณรู้จัก สศท. ดีแแค่ไหน" โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ร่วมกัน
    หาคำตอบตามที่โจทย์กำหนดมาให้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สศท. และการรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัวภายใน สศท. แล้ว ยังช่วยส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ผสานความสามัคคี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วย


#SACITมุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

รายงานโดยสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์