การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

“SACIT จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและวิชาการ”

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14:00 - 14:30 น. SACIT จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom  โดย นายภาวี โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย กล่าวต้อนรับและเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)


การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิจัยและวิชาการ ตลอดจนมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงที่สำคัญ อาทิ ด้านการส่งเสริม การวิจัย พัฒนาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมและงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการอนุรักษ์ และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป


/สำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือวิเทศสัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง