การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

Sacit จัดกิจกรรมร่วมโหวตคัดเลือกแบบโลโก้ SACIT ZERO CORRUPTION

“SACIT ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในทุกมิติ
เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

Sacit ได้จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร สศท. เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหมาบริการทุกท่าน ได้ร่วมโหวตคัดเลือกแบบโลโก้ SACIT ZERO CORRUPTION ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับอัตลักษณ์องค์กรของ สศท. สำหรับใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อเผยแพร่มาตรการภายในส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สรุปผลการโหวตคัดเลือกแบบโลโก้ SACIT ZERO CORRUPTION ได้แก่ รูปแบบที่ 5 

#sacit ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส