การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการดำเนินงานของ สศท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมลายขิด ชั้น 2    สศท. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ และประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการดำเนินงานของ สศท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศท. โดยได้รับเกียรติจากนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการ สศท. เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรม


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ได้รับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ สศท. จากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ คือ ดร.พัชรสิตา สกุลวงศ์สิริโชค และ ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ จากบริษัท เอ็มวีพี คอนซัลท์แทนท์ จำกัด เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของ สศท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้


⭐️รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิก สศท. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงานศิลปหัตถกรรมผู้รับบริการ  เป้าหมายความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจได้ “ ร้อยละ 90.89” โดยพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คุณภาพการบริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ตามลำดับ


⭐️รายงานผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงานของ ไม่น้อยกว่า 350 ล้านบาท ผลประเมินได้ 562.37 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นปีจะมีผลการดำเนินงานสูงขึ้นอีก


ด้วยความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท.ทุกท่าน  จะช่วยสร้างความตระหนัก สะท้อนการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้สามารถผลักดันการให้บริการของ สศท. ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ยกระดับการให้บริการ “ให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ” นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้ยั่งยืนอีกด้วย


ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าฯ และเจ้าหน้าที่ ที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว   ตลอดจนขอขอบพระคุณสมาชิก สศท. ทุกท่านที่ร่วมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของ สศท. ซึ่ง สศท. จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


#SACITมุ่งมั่นยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ


/รายงานโดยสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
16 สิงหาคม 2565