การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACIT ร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในทุกมิติเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ผู้บริหาร สศท. เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเหมาบริการทุกท่าน เข้าร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบรับนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) แสดงถึงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ รวมทั้งสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก การแสดงเจตนารมณ์การป้องการทุจริตในทุกมิติ