การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

Sacit เข้าร่วมประชุมการทบทวนทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจิตอาสาภาครัฐ

Sacit เข้าร่วมประชุมการทบทวนทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจิตอาสาภาครัฐ

8 ธ.ค.65 สศท. โดยผู้แทนจากสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และสำนักอำนวยการกลางเข้าร่วมประชุมการทบทวนทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจิตอาสาภาครัฐ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมีหน่วยงานเครือข่ายจิตอาสาภาครัฐเข้าร่วมประชุมทั้ง on site และผ่าน VTC

ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ  ได้แก่

1. จิตอาสากับการป้องกันการทุจริต โดยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช

2. จิตอาสาภาครัฐกับการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยรองเลขาธิการพระราชวัง กรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทาน หน่วยราชการในพระองค์

3. ทบทวนทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายจิตอาสาภาครัฐ โดยรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปใจความสำคัญของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

        โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกันจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานราชการในพระองค์ เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

สำนักนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 พ.ค.64 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของประชาชนมีอำนาจหน้าที่อำนวยการกำกับดูแลสนับสนุนและประสานการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายและความสำเร็จของเครือข่ายจิตอาสา 

       เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนของสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการจิตอาสาพระราชทาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

        ซึ่ง สศท.จะได้น้อมนำแนวพระราชดำริ และดำเนินกิจกรรมจิตอาสา การป้องกันการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานต่อไป