การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT เตรียมความพร้อมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

SACICT เตรียมความพร้อมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

นายอดิศักดิ์ จันทร์วิทัน รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ณ ห้องประชุมลายขิด

PMQA 4.0 เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการบริหารของส่วนราชการในเชิงบูรณาการ เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 และหนึ่งในแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 นี้ คือ การดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ ธรรมาภิบาล

 

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์