การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนางานศิลปหัตถกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการงานศิลปหัตถกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding)