การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถึชีวิตปัจจุบัน (SACICT Concept) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)