การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการซื้อสินค้าหัตถกรรม ปี 2558

รายงานฉบับสมบูรณ์การสารวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการซื้อสินค้าหัตถกรรม ปี 2558