การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

หอสุพรรณ-พัสตร์

จัดแสดงนิทรรศการ “เครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกายในสมัยอยุธยา” รังสรรค์ขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรมของรูปแบบเครื่องการแต่งกายและเครื่องประดับสมัยอยุธยา นำมาเป็นต้นแบบในการกำหนดอายุและรูปแบบของเครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกายให้ใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้มากที่สุด องค์ความรู้ภายใน
หอนิทรรศการนี้จึงถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษารูปแบบของเครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกาย ในสมัยอยุธยา ที่นำมาสู่การสานต่อเรื่องราวและการสร้างสรรค์อย่างทรงคุณค่าในปัจจุบัน