การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

หอนวัตศิลป์

พื้นที่จัดแสดงที่ถ่ายทอดทิศทางงานศิลปหัตถกรรมที่ SACICT ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อเป็นต้นทางในการพัฒนางานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ในมิติต่างๆ พร้อมจัดแสดงชิ้นงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์จากโครงการต่างๆ ของ SACICT อาทิ SACICT Craft Trend, Innovative Craft Award, SACICT Signature Collection และ Cross Cultural Crafts เป็นต้น


DOWNLOAD