การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

ICA 2017

 

ผลการออกเสียงลงคะแนนจากผู้เข้าชมผลงาน ICA2017

 

ผลการตัดสินรอบสุดท้าย ICA2017

 

 

ผลงานทั้งหมดของผู้เข้าประกวด ICA 2017


ประเภทประชาชนทั่วไป

 

ICA 011 เกษมสันต์ ยอดสง่า (Kasemsun Yodsanga) ผลงาน "จับแสง" (Capture Light)

 

ICA 028 เฉลิมเกียรติ สมดุลยาวาทย์ (Chalermkiat Somdulyawat) และ กวิสรา อนันต์ศฤงคาร (Kawisara Anansaringkarn) ผลงาน "บัว" (Bua)

 

ICA 039 ณัฐฏิยา รัชตราเชนชัย (Nuttiya Ratchtrachenchai) และ จารุวรรณ คำเมือง (Jaruwan Khammuang) ผลงาน "กระเบื้องฟาง" (Kra Burng Fang)

 

ICA 044 ทรงเผ่า บำเพิง (Songphao Bamphoeng) ผลงาน "ส่องสว่าง" (LIGHT UP)

 

ICA 070 ผุสดี ศรีอำพันพฤกษ์ (Putsadee Sriamphunpluk), ปรีชา รักซ้อน (Preecha Raksorn) และ สุกัญญา วงษ์เกษร (Sukanya Wongkesron) ผลงาน "กระเบื้องเบญจรงค์ประดับผนังและพื้น" (AN ELEMENT OF TILES)

 

ICA 071 พรพรรณ สุทธิประภา (Pornphun Sutthiprapha), ดวงรัตน์ นฤคุปต์ชาญชัย (Duangrat Narukupchanchai) และ พาภัค มิลินทสูต (Papak Milintasut) ผลงาน "กังวาน" (Echo)

 

ICA 092 พนิดา พรหมเมตตา (Phanida Phrommetta) และ รัฐชาติ พลแสน (Rattachat Phonsaen) ผลงาน "คืนถิ่น" (Returnee)

 

ICA 095 วรภัทร์ เมืองรวมญาติ (Worrapat Meangruamyard) ผลงาน "ปฏิสัมพันธ์" (Interaction and handicrafts)

 

ICA 106 สาวิน สายมา (Savin Saima) ผลงาน "ทีปามาลี" (TEEPAMALEE)

 

ICA 112 เสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา (Saowaluk Korsakwattana) ผลงาน "เชิด" (Chert)

 


ประเภทอุดมศึกษา

 

YDS 003 กฤตภาส จุนสมพิศศิริ (Krittapas Junsompitsiri) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน "โคมเขิน" (Lactern)

 

YDS 014 จิราวุฒิ เกยูรวิเชียร (Jirawut Kayoonvichien), กฤษณ์ อินทะนุ (Krit Inthanu) และ น้ำเพชร ถาวรประดิษฐ์ (Namphet Thavornpradit) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน "ขัดประสา" (Cudprasa)

 

YDS 019 เจนวิทย์ สุวรรณประดิษฐ์ (Janvit Suwanpadit) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน "สืบสาน" (SURB-SARN)

 

YDS 030 ชาคร ขจรไชยกูล (Chakorn Kajornchaikul) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน "ชมจันทร์" (Moon Phases/Faces)

 

YDS 044 ณัฐวิกา บุญอาจ (Nattawika Boonard) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน "สวัสดี!ชาวไทยภูเขา" (Hello!TRIBAL)

 

YDS 055 เถลิงรัฐ รักษายศ (Taloengrut Raksayot) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงาน "ริก" (Ric(Sound))

 

YDS 067 นครินทร์ ตันติศิริวัฒนา (Nakkarin Tantisirivattana) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน "รางไม้" (Woodencomb)

 

YDS 077 นิโลบล ศรีวิรัตน์ (Nilobol Sriverat) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลงาน "เคาะตอก เพื่อบอกเรื่องราว" (Hammering Percussion to Tell the Tale)

 

YDS 090 พสิษฐ์ เจริญเผ่า (Pasit Charoenphao), ศุภวิชญ์ ทองสมบูรณ์ (Supphawit Tongsomboon) และ ศุภรตา ทัศคร (Suparata Thassakorn) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน "ขด" (Khod)

 

YDS 142 ภควัต วิชัยขัทคะ (Pakawat Vijaykadga), ต้นฝน ตังมหาสถิตกุล (Thonfon Tangmahastitgul) และอภิสรา ห่อไพศาล (Apisara Hophaisarn) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลงาน "นั่งเสื่อ" (Nang Suea)