การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

เกี่ยวกับ สศท.

คณะกรรมการ
 

ดร.เสรี  นนทสูติ
ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     

นายกฤษณ์ กระแสเวส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวนพรัตน์ มุณีรัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     

 

- ว่าง -
 กรรมการ 

- ว่าง -
กรรมการ 

- ว่าง -
กรรมการ

     

 

 

 

นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ข้อมูลคณะกรรมการ ปี 2566

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สศท. 9 กันยายน 2565