การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 

เกี่ยวกับ สศท.

คณะกรรมการ
 

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

 

นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
กรรมการ

นายอรรถสิทธิ์ กันมล
กรรมการ

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
กรรมการ

     

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการ

 

ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต
กรรมการ

 

นายพรพล เอกอรรถพร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย
กรรมการและเลขานุการ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลคณะกรรมการ ปี 2563