การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร
 
ก.ย. 09 2021
เกี่ยวกับ สศท.
“ เป็นองค์กรหลักในการดูแลและสนับสนุนศิลปหัตถกรรมไทยทั้งระบบ เพื่อสืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ให้ก้าวไกลสู่สากล และสร้างความยั่งยืนให้กับงานศิลปหัตถกรรมไทย ”
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 หรือ สศท. มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
หอนิทรรศการ
หอนิทรรศการโขน
จัดแสดงนิทรรศการ “ยืนเครื่องโขน : ศาสตร์สร้างศิลป์ มรดกแผ่นดินร่วมวัฒนธรรม”นำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของการแสดงโขนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอ...
หอนิทรรศการ
หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ
จัดแสดงนิทรรศการ “หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย”  โดยแบ่งประเภทงานศิลปหัตถกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานเครื่องมุก งานเครื่องไม้ และงานจักสา...
หอนิทรรศการ
หอเกียรติยศ
จัดแสดงประวัติและผลงานของบุคคลผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติจาก SACICT ในฐานะครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ภายใต้แนวคิด &...
หอนิทรรศการ
หอสุพรรณ-พัสตร์
จัดแสดงนิทรรศการ “เครื่องเงิน-เครื่องทอง และเครื่องแต่งกายในสมัยอยุธยา” รังสรรค์ขึ้นโดยอาศัยหลักฐานจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรมของรูปแบบเครื...
หอนิทรรศการ
หอนวัตศิลป์
พื้นที่จัดแสดงที่ถ่ายทอดทิศทางงานศิลปหัตถกรรมที่ SACICT ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แนวโน้มเพื่อเป็นต้นทางในการพัฒนางานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ในมิติต่างๆ พ...
หอนิทรรศการ
หอศิลปาชีพ
จัดแสดงนิทรรศการ “คู่พระบารมี” บอกเล่าเรื่องราวของจุดเริ่มต้นของ “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา...
สิงหาคม 2565
31,537.05 *
( 37.87% )
* ล้านบาท
คลังข้อมูลหัตถศิลป์
Knowledge
ผลิตภัณฑ์
SACIT SHOP
  • • SACIT Shop ชั้น 1 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณพื้นที่ชั้น Concourse D ฝั่งตะวันตก

  • • ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในพื้นที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ UNIT34